Rekrutacja

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Dane osobowe ucznia

Dane osobowe rodzica / opiekuna prawnego

Dane osobowe drugiego rodzica / opiekuna prawnego (* opcjonalne)

Preferowana szkoła

Wybierz dodatkowy język obcy (obowiązkowy angielski)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa i Państwa dzieci (w tym dzieci, dla których są Państwo opiekunami prawnymi) danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:  Administratorem Państwa danych osobowych (tj. uczniów i rodziców/opiekunów prawnych) jest osoba prawna Twoja Szkoła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (ul. Legionów 57A, 86-300 Grudziądz, nr KRS: 0000730967, nr NIP:  8762476998, którą reprezentuje Prezes Zarządu Tomasz Kubala, nr tel./fax 56 465 68 21, e-mail: kontakt@zsz-manager.pl jako osoba prowadząca Zespół Szkół Manager w Grudziądzu, ul. Legionów 57A.
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@zsz-manager.pl.pl  2. pod numerem telefonu: 500 006 763  3. pisemnie na adres: Zespół Szkół Manager w Grudziądzu ul. Legionów 57a, z  dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się przede wszystkim dla celu zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w Zespole Szkół Manager w Grudziądzu (ww. szkoła w ramach zawartej ww. umowy realizować będzie cel edukacyjny, opiekuńczy i wychowawczy poprzez realizację zadania publicznego z zakresu edukacji).
  2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie (chodzi tutaj o dane: Imię i nazwisko, adres email - wskazane w formularzu kontaktowym, objęte wyraźną Państwa zgodą, podlegające dobrowolnie wyrażonej zgodzie poprzez zaznaczenie pola „tak lub nie”).
 4. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
  1. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów,  dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane, a także zapewniających usługi hostingowe  – tj. firma hostingowa „Twoje Miasto”.
 6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte, w sytuacji gdy zostanie Panu/Pani udzielona odpowiedź na Pana/Pani zapytanie.
 8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (szczegóły niżej). Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.
 9. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
  1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Podanie przez Państwa danych dodatkowych jest dobrowolne – aczkolwiek bez ich podania nie będzie możliwe wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.
Przeczytałem klauzule informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

Zespół Szkół Manager w Grudziądzu